Opłata Konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

Lekarz – 500 zł (do 31 paźdiernika 2024)
Lekarz – 550 zł (od 1 listopada 2024)
Lekarz – 600 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc )

Cytodiagnosta – 350 zł

Pielęgniarka, Student – 250 zł

Impreza Towarzysząca
350 zł – koszt uczestnika
350 zł – osoba towarzysząca, uprawnia do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby
POLMED oraz Partnerów SOWE

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w sesjach konferencyjnych
  2. teczkę z materiałami konferencyjnymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. przerwy kawowe
  5. certyfikat uczestnictwa
  6. przerwę lunchową pierwszego dnia

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Ginekologia Poznań 2024

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej
do dnia 31 października 2024 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po zakończeniu Konferencji.